O Duchu Świętym

Jaki jest związek między darami Ducha Świętego a cnotami?

Jeśli przyjrzymy się władzom, na które działają dary Ducha Świętego, zauważymy, że można podzielić je na dary intelektualne i dary afektywne lub dotyczące woli. Pierwsze oświecają intelekt, a są nimi umiejętność, rozum, mądrość, rada; drugie umacniają wolę, a są nimi męstwo, pobożność i bojaźń Boża. Wśród darów intelektualnych szczególnie te trzy wywołują kontemplację wlaną: umiejętność, rozum i mądrość; one bowiem wznoszą duszę ku Bogu w oświeconym rozważaniu Jego wielkości lub w miłosnym podziwie dla Jego dzieł. Pozostałe dary są nazywane „działającymi”, gdyż pobudzają duszę do działania dla Boga lub bycia czynną dla Jego miłości.

Dary doskonalą cnoty, czyniąc je heroicznymi, skłaniając duszę do podjęcia tych czynów, które potrzebują specjalnej siły. Przez łaskę Duch Święty czyni duszę cnotliwą, przez dary heroiczną. Dar mądrości udoskonala cnotę miłości, czyli miłość do Boga, a w konsekwencji do bliźniego. Dary rozumu i umiejętności doskonalą cnotę wiary. Dar rady doskonali cnotę roztropności. Dar męstwa doskonali cnotę męstwa. Dar pobożności doskonali cnot religijności, która jest cnotą związaną ze sprawiedliwością, gdyż nie ma większej sprawiedliwości niż wychwalanie Boga w Nim samym oraz bliźnim, który jest Jego obrazem. Dar bojaźni Bożej doskonali cnotę nadziei i umiarkowania. Dlatego też dary Ducha Świętego doskonalą trzy cnoty fundamentalne, zwane teologalnymi, ponieważ dotyczą Boga: wiarę, nadzieję, miłość, oraz cztery cnoty zwane kardynalnymi, gdyż są podstawą wszystkich pozostałych:
sprawiedliwość, roztropność, męstwo i umiarkowanie.

Gdy przedstawimy oraz objaśnimy pojedyncze dary Ducha Świętego, jeszcze wyraźniej ukaże się związek między nimi a cnotami. Używając porównania – cnota jest niczym tak zwane seryjne urządzenie, dobre i kompletne w swych częściach, które jednak nie może wytwarzać subtelnie wyrafinowanych przedmiotów. Dar jest niczym precyzyjne urządzenie, wytwarzające wyrafinowane i doskonale piękne przedmioty, które mogą być wyprodukowane przez urządzenie seryjne. Na przykład zwykły zegarek pokazuje
godziny i jest użyteczny; Omega pokazuje je z większą precyzją… Zwykły samochód jedzie, zwalnia, zatrzymuje się
itp., posłuszny biegom, lecz z niejakim wysiłkiem; markowy samochód ma taką doskonałość i elastyczność w obsłudze, że bez szarpnięć i hałasu szybko staje się posłuszny prowadzącej go ręce.

 

 

Fragment z książki:

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz